ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันแพร่ธรรมสากล 2019

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

 

พี่น้องชายหญิงที่รัก
     
สำหรับเดือนตุลาคม 2019 นี้ พ่อขอให้พระศาสนจักรทั่วโลกตระหนักและอุทิศตนด้านธรรมทูตโอกาสที่ระลึกถึง 100 ปี ของสมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 (เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919) ทรงมองการณ์ไกลแบบประกาศก ทำให้พ่อตระหนักถึงความสำคัญแห่งการฟื้นฟูการอุทิศตนด้านธรรมทูตของพระศาสนจักร กระตุ้นงานการเทศน์และนำความรอดพ้นของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนชีพอีกมาสู่โลก

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

คณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีคณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
            วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการนำสมาชิกคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตาในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมพิเศษ สังฆมณฑลราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำภารกิจของศูนย์ฝึกฯ และรับมอบเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเยาวชนชายหญิงในศูนย์ฝึกรวม 190 คน

เขียนโดย Super User

เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่างเวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง
              วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2019 เวชบุคคลคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี นำโดย คุณสมจิตร ศักดิ์สิทธิกร ประธาน พร้อมด้วยครูคำสอน มาสเตอร์เณร ลงพื่นที่ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ บ้านบ้องตี้ล่าง อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่แพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี ปัจจุบัน มี คพ.ปราโมทย์ นิลเพ็ชร เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พุถ่อง เป็นผู้ดูแลและอภิบาลความเชื่อ

เขียนโดย www.kamsondeedee.com

อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"อบรมครูคาทอลิก "ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต"
      วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2019 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชุบรี จัดการอบรมครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2562/2019 หัวข้อ "ศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต" ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยในภาคเช้ามีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง "บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร" และภาคบ่าย มีคุณพ่อเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นวิทยากรในเรื่อง "ศาสนสัมพันธ์" เพื่อให้คุณครูได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคริสตชนซึ่งเป็นทั้งศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูต โดยดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีและปฏิบัติตนเป็นประจักษ์พยานท่ามกลางพี่น้องต่างความเชื่อ มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 130 คน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา  ซอนต้า"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า" 
     วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. คุณพ่อสุเทพ ภูผา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอังเยลา ซอนต้า จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 32 ท่าน

เขียนโดย Super User

นักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ llludนักบวชร่วมศึกษา​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019 พระสงฆ์ นักบวช ผู้ฝึกหัดในสังฆมณฑลราชบุรี​ จำนวน​ 43 ท่าน ร่วมศึกษาและรับฟังการบรรยาย​ สมณลิขิต​ Maximum​ lllud ปลุกจิตสำนึกเรื่องงานธรรมทูต โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย" 
      วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อสกล ปันฉาย เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 136 ท่าน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
       คืนวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 19.00 - 21.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อรัตนศักดิ์  กิจสกุล เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ คุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 85 ท่าน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดพระเมตตา ไทรงาม" 
       วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 09.30 - 12.30 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณพ่อบุญส่ง หงษ์ทอง เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดพระเมตตา ไทรงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน 22 ท่าน