จดหมายอภิบาลเพื่อฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud

เขียนโดย Super User

ที่ สร. 092/2018
จดหมายอภิบาลเพื่อฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ
ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ตุลาคม 2018 – ตุลาคม 2019
“ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”

    ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตคริสตชนคาทอลิกไทยให้เป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีคุณภาพจนกระทั่งเป็น        ศิษย์ธรรมทูต เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
    ในเวลาเดียวกันสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม สืบเนื่องมาจากครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud      (พันธกิจที่ยิ่งใหญ่) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ที่เน้นการแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Missio ad Gentes) เป็นพิเศษ  


    ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแพร่ธรรมสู่ปวงชน พ่อจึงขอผนวก    การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และการฉลองสมณลิขิต Maximum Illud ให้เป็นงานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้คริสตชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีทุกคนดำเนินชีวิตเป็นศิษย์พระคริสต์และศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริง และขอให้แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

    1.ให้ระหว่างเดือนตุลาคม 2018 ถึง ตุลาคม 2019 เป็น “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี” ภายใต้ คำขวัญ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”

    2.ให้จัดพิธีเปิดปีแห่งการแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรีระดับสังฆมณฑล ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง ราชบุรี ส่วนในระดับวัด ให้แต่ละวัดจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการแพร่ธรรม เพื่อเปิดปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรีพร้อมกันในวันดังกล่าว

    3.ให้ทุกวัด โรงเรียน องค์กร สมาคม และคณะนักบวชที่ทำงานในสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรม     ตามคำแนะนำของสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน 4 ประเภท ได้แก่
        3.1“ชีวิตจิตธรรมทูต” เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความศรัทธา ให้แต่ละคนมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า เช่น การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ การอ่านไตร่ตรองพระคัมภีร์ การอ่านหนังสือศรัทธา การเฝ้าศีลมหาสนิท การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ และการเดินรูป 14 ภาค ฯลฯ
        3.2“คำสอนธรรมทูต” จัดให้มีฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก เทววิทยา สมณสาส์นต่าง ๆ ของพระสันตะปาปา ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรระยะสั้น การสัมมนา การเสวนาโต๊ะกลม ด้วยสิ่งพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่ต่างๆ ฯลฯ
        3.3“ประจักษ์พยานชีวิต” จัดให้คริสตชนได้ศึกษาประวัติของสังฆมณฑลและวัด บุคคลสำคัญของสังฆมณฑลและวัดทั้งพระสงฆ์นักบวชและฆราวาส จัดการแสวงบุญไปยังสักการสถานสำคัญของประเทศหรือสังฆมณฑล ให้ศึกษาประวัติองค์อุปถัมภ์ของการแพร่ธรรม ได้แก่ นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู เป็นพิเศษ
        3.4“ปฏิบัติกิจเมตตา” จัดให้สมาชิกได้ปฏิบัติกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต โดยเน้นคนยากไร้ ผู้อพยพย้ายถิ่นเป็นพิเศษ

    4.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่ส่งเสริมให้คริสตชนทุกระดับ เป็นต้นบรรดาเยาวชนมีส่วนร่วมในการเป็นผู้แพร่ธรรม  

    5.ให้ส่งเสริมกิจการของคณะเซอร์ร่า และจัดตั้งคณะเซอร์ร่าในวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือใน    การส่งเสริม และสนับสนุนกระแสเรียกและบ้านเณร

    6.ให้สนับสนุนกิจกรรมในเขตแพร่ธรรมพิเศษของสังฆมณฑล ได้แก่ อ.สวนผึ้ง ราชบุรี และ อ.ทอง-ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

    7.ให้จัดพิธีปิดปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรีในวันแพร่ธรรมสากลปี 2019 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2019 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

    8.ให้แต่ละวัด โรงเรียน องค์กร สมาคม และคณะนักบวชที่ทำงานในสังฆมณฑลราชบุรี จัดทำรายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ทำ ส่งมาที่สำนักเลขาพระสังฆราช ด้วยแฟ้มสรุปงาน หรือ คลิปวีดีโอสั้น ๆ ในเดือนธันวาคม 2019 เพื่อเป็นการประเมินผลและเป็นประวัติศาสตร์ของสังฆมณฑลต่อไป

    9.ให้วัด โรงเรียน องค์กร สมาคม คณะนักบวช ได้ใช้สื่อร่วมสมัยเพื่องานแพร่ธรรมอย่างจริงจัง   มากยิ่งขึ้น

    10.ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งจากสังฆมณฑลเป็นผู้อำนวยการให้กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

               พ่อหวังว่า โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ ที่เราจะร่วมกันกระทำใน “ปีแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี” จะเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองพระบัญชาของพระเจ้าที่ว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) และเป็นการเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามของพระศาสนจักรไทย ขอพระแม่มารีย์    ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร ทรงนำทาง และค้ำจุนให้ทุกกิจการบังเกิดผลอันดี และสืบสานต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

    สำนักพระสังฆราช  สังฆมณฑลราชบุรี
              30 กันยายน 2561

 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
        พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

:::: ดาวน์โหลด ::::