ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่วัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม
               วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯ แบ่งปันเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ให้กับบรรดาเด็ก ๆ ที่หลวงพ่อพงศ์ เจ้าอาวาสวัดใหม่สีหมื่น ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ท่านได้อุปถัมภ์ เด็กยากจนและส่งเสียให้มีการศึกษาจบ มีงานทำ และให้เด็ก ๆ ที่ท่านส่งเสียจนได้ปริญญา ได้งานทำมั่นคงได้กลับไปช่วยเหลือ บรรดาเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส โดยการส่งเงินไปช่วยเหลือตามบ้านเด็กต่าง ๆ ที่เลี้ยงเด็กยากจน

เขียนโดย Super User

อบรมสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องอบรมสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง
         วันพุธที 24 ตุลาคม 2561 วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง จัดการอบรมให้กับสมาชิกองค์กรวัดและสภาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในงานประกาศข่าวดีระดับวัด หัวข้อ “ ไตร่ตรองพันธกิจตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย คริสตศักราช 2015 และการประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว” โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากรให้การอบรม มีสมาชิกองค์กรและสภาภิบาลวัดเข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง จ.กาญจนบุรีแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาที่โรงเรียนบ้านหนองกวาง จ.กาญจนบุรี
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศฯพร้อมทีมงานอาสา ได้รับเชิญให้ไปแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาให้กับบรรดาเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวาง ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ซื่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลในช่วงวิชาสังคมศึกษา ทางเราได้นำเรื่องราวการสร้างโลก และ การบังเกิดของพระเยซูเจ้า โดยให้เด็กๆได้แสดงละครการบังเกิดของพระกุารเยซูด้วย โดยเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ อีกด้วย มีเด็กนักเรียนพร้อมครูรวม 126 คน ทีมหน่วยงานฯ 12 คน

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรีกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
           วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารฯราชบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวคริสตศาสนาให้กับเด็กโรงเรียนบ้านหนองหิน อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ และทีมงานเรือ่งราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้า และการสร้างโลก ให้เด็ก ๆ ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของศาสนาคริสต์ คาทอลิก

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

แบ่งปันความรู้คริสตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงครามแบ่งปันความรู้คริสตศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
         วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารจัดกิจกรรมแบ่งปันคริสตศาสตร์ ในคาบวิชาสังคม ให้กับโรงเรียนบ้านนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 2 เรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำแรก คือน้ำท่วมโลก (โนอาห์) น้ำที่สอง คือ พระเยซูเจ้ารับศีลล้างบาป จากยอหน์ บัปติสตา

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

ฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 ลงพื้นที่บ้านลาด จ.เพชรบุรีฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 ลงพื้นที่บ้านลาด จ.เพชรบุรี
          วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารราชบุรี โดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ได้นำกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 และบรรดาอาสาสมัคร แพทย์ทางเลือกหมอไพโรจน์ สินพิศุทธิ์ กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ หมอนวด ช่างตัดผม กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาทำอาหาร ไปลงพื้นที่สัมผัสชีวิตพีน้องไทยพุทธ บ้านลาด เพชรบุรี

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

หน่วยงานประกาศฯที่โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม จ.ราชบุรีหน่วยประกาศฯ ที่โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม
    วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 หน่วยงานประกาศพระสารสู่ปวงชน ราชบุรี ได้นำทีมงานไปแบ่งปันเรื่องราวการสร้างโลกและการบังเกิดของพระเยซู ในช่วงวิชาสังคมให้กับน้อง ๆ โรงเรียนบ้านหนองครึม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ร.ร.รัฐบาล) เพื่อจะได้รับรู้ความเป็นมาของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก โดยการแบ่งช่วงชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 - ป.2 และ ป.3 - ป.6

เขียนโดย Super User

 ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว"ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว" 
         ค่ำวันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 - 21.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด คุณวัชระ  พฤกษาโรจนกุล เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว  จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ สุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  35   ท่าน

เขียนโดย Super User

ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร   "ฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร" 
         วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09.00 - 12.00 น. โอกาสเตรียมจิตใจก่อนการฉลองวัด ธาดา  พลอยจินดา เจ้าอาวาส ได้จัดการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร จ.ราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรชาติ  แก้วเสนีย์ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม และเตรียมฉลองเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ  โดยใช้หัวข้อ "เรารักพระบัญญัติของพระศาสนจักร" มีผู้เข้าร่วมจำนวน  96   ท่าน

เขียนโดย Super User

วัดนักบุญ "เปาโลกลับใจ" โพธาราม ศิษย์ติดตาม พระคุณ บุญราศี
ร่วมฉลอง สามร้อย ห้าสิบปี สุขฤดี รับพระคุณ การรุณย์กัน

"พ่อสิทธิพล" นำขอพร ก่อนเดินทาง สุขสว่าง ในพระคริสต์ จิตหมายมั่น
บ้าน"ผู้หว่าน" ผ่านไป อาลัยครัน รำลึกท่าน "ยวงนิตโย" โอ้พระคุณ

พ่อนำสวด ตามประสงค์ สันตะบิดร ร่วมวิงวอน "สันติคาม" บุญตามหนุน
พระบิดา วันทา สิริบุญ รุ่งโรจน์คุณ การุณย์ อบอุ่นใจ