ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

เขียนโดย Super User

กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนาเด็ก ๆ กลุ่มยุวธรรมฑูตวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม เยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุต่างศาสนา วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018

เขียนโดย Agenzia Fides 3/6/2017

"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน"
วาติกัน
– พระสันตะปาปากับสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS):
"เดือนตุลาคม 2019 จะเป็นเดือนพิเศษสำหรับงานแพร่ธรรมสู่ปวงชน
(Ad gentes mission)"

      กรุงวาติกัน (Agenzia Fides) – เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสมณะองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในโอกาสประชุมสามัญประจำปี 2017 ที่กรุงโรม ต่อไปนี้เป็นคำปราศรัยที่ได้มอบให้ผู้ที่เข้าเฝ้า

เขียนโดย Super User

ที่ สร. 092/2018
จดหมายอภิบาลเพื่อฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และ
ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud
ตุลาคม 2018 – ตุลาคม 2019
“ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”

    ตามที่สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้ช่วงเวลา 3 ปี (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2018) เป็นช่วงเวลาฟื้นฟูชีวิตคริสตชนคาทอลิกไทยให้เป็นศิษย์พระคริสต์ที่มีคุณภาพจนกระทั่งเป็น        ศิษย์ธรรมทูต เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ “350 ปีมิสซังสยาม” ในวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 2019
    ในเวลาเดียวกันสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได้ประกาศให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 เป็นเดือนพิเศษแห่งการแพร่ธรรม สืบเนื่องมาจากครบรอบ 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud      (พันธกิจที่ยิ่งใหญ่) ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ที่เน้นการแพร่ธรรมสู่ปวงชน (Missio ad Gentes) เป็นพิเศษ  

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ครั้งที่ 1

        เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารมารีอา โรงเรียนดำเนินวิทยา ราชบุรี พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้เชิญคณะกรรมการเตรียมฉลอง “350 ปีมิสซังสยาม” และ 100ปี สมณลิขิต “MAXIMUM ILLUD” ร่วมประชุมกันเพื่อปรึกษา หารือและวางแผนงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดทำในโอกาส "ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ตุลาคม 2018-2019 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเชื่อให้กับคริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรีจะได้มั่นคง และเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยพระสังฆราชได้มอบนโยบายให้แต่ละฝ่ายได้ช่วยกันคิดโครงการ-งาน-กิจกรรมที่จะกระทำและนำมาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  ณ ห้องประชุม 2 อาคารราชินีแห่งอัครสาวก เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้เชิญผู้แทนคณะนักบวชที่ทำงานในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  มาพบปะพูดคุยและประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม - ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”