บทภาวนาเพื่อการแพร่ธรรม

เขียนโดย Super User

บทภาวนาเพื่อการแพร่ธณรมบทภาวนาเพื่อการแพร่ธรรม

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า

พระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มายังโลก เพื่อช่วยโลกให้มีสันติสุข

โปรดช่วยลูกให้เดินอยู่ในหนทางแห่งชีวิต ที่นำสู่สันติสุขแท้จริง

โปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกให้มีความหวัง

ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  

มีความกล้าหาญและความกระตือรือร้นในการแพร่ธรรม

ดังเช่นบรรดาอัครสาวก ในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

ให้เจริญชีวิตตามพันธกิจของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน

โปรดเปิดใจของลูกและพี่น้องชายหญิงในประเทศไทย  

ให้รับข่าวดี และเสริมสร้างความสมานฉันท์

ขอพระแม่มารีย์ดวงดาราแห่งการแพร่ธรรม  

โปรดช่วยลูกให้เป็นเครื่องมือของพระองค์

ในการนำข่าวดีสู่พี่น้องชาวไทยด้วยเทอญ อาแมน