ฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 ลงพื้นที่บ้านลาด จ.เพชรบุรี

เขียนโดย หน่วยงานประกาศพระวรสารสู่ปวงชนสังฆมณฑลราชบุรี

ฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 ลงพื้นที่บ้านลาด จ.เพชรบุรีฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 ลงพื้นที่บ้านลาด จ.เพชรบุรี
          วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 หน่วยงานประกาศพระวรสารราชบุรี โดยคุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ได้นำกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรมรุ่นที่ 10 และบรรดาอาสาสมัคร แพทย์ทางเลือกหมอไพโรจน์ สินพิศุทธิ์ กลุ่มพยาบาลเวชปฏิบัติ หมอนวด ช่างตัดผม กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาสาทำอาหาร ไปลงพื้นที่สัมผัสชีวิตพีน้องไทยพุทธ บ้านลาด เพชรบุรี

มีกลุ่มโรงเรียน บ้านดอนกอก โรงเรียนบ้านไร่โคก โรงเรียนวัดหว้า โรงเรียนหนองกาทอง โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ กลุ่มผู้สูงอายุ ชุมชนวัดสะพานไกร ชุมชนโรงเข้ ชุมชนลาดโพธิ ชุมชนบ้านดอนกอก ชุมชนดอนแจง ชุมชนหนองกาทอง ผู้เข้าร่วมเด็กนักเรียน ผู้ปกครองผู้สูงอายุ และพวกเราที่ไป รวมทั้งหมด 285 คน

        โดยมีกิจกรรม ตรวจรักษาโรคตามอาการ รักษาโรคโดยแพทย์ทางเลือก นวดคลายเครียด ตัดผม กิจกรรมคุณธรรมให้กับเด็ก กิจกรรมสุขภาพกับผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง นิทานคุณธรรมโดยคุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ มอบของเสื้อกันหนาว ยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้สูงอายุ มอบถุงยังชีพอาหารแห้งให้กับครอบครัวนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน

         หัวข้อกิจกรรมในวันนี้คือ "การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ" (กจ.20:35) และกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นเป็นการอบรมภาคปฏิบัติของผู้อบรมรุ่นที่ 10 แบ่งปัน เสียสละ เมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจต่อบุคคลรอบข้าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติทุกศาสนา

::::: ชมภาพกิจกรรม ::::