ซิสเตอร์ ธมอ.ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติของศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน รวม 6 ราย

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

  ซิสเตอร์ ธมอ.ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติของศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน รวม 6 ราย  
     วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 ซิสเตอร์รัตนา ระดมกิจ อธิการิณีโรงเรียนนารีวุฒิ และซิสเตอร์สุภาวรรณ โชติผล จิตตาธิการซาเลเซียนผู้ร่วมงานบ้านนารีวุฒิ นำสมาชิกครอบครัวซาเลเซียน ประกอบด้วยผู้แทนคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนารีวุฒิ และซาเลเซียนผู้ร่วมงาน ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ญาติของศิษย์เก่าและผู้ร่วมงาน รวม 6 ราย

ได้แก่ ครูจรรยา, คุณผ่องศรี, สามีครูวลัยลักษณ์,คุณแม่ครูวัชรินทร์,คุณสมปอง,และคุณสุพล ซึ่งเป็นการทำกิจเมตตาในโอกาสเตรียมฉลอง 350 ปีมิสซังสยามและปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี รวมทั้งเป็นการ "นำความหวังและความชื่นชมยินดีสู่ชุมชน" ตามจุดประสงค์สมัชชาของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ธมอ.)แบบบูรณาการในคราวเดียวกันด้วย

       โดยบรรยากาศในการเยี่ยมเยียนเป็นไปแบบคนในครอบครัวเดียวกัน มีการสวดภาวนาวอนขอพระพรโดยอาศัยการเสนอวิงวอนของแม่พระองค์อุปถัมภ์ การมอบกระเช้าและสนทนาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเสริมสร้างความรักความเชื่อ และความหวังร่วมกัน