วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ทำกิจเมตตา เยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ทำกิจเมตตา เยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ทำกิจเมตตา เยี่ยมเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมฯ
          เนื่องในโอกาสฉลอง 350ปีการสถาปนามิสซังสยาม พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้เชิญชวนให้คริสตชนร่วมใจกันเตรียมจิตใจในการเฉลิมฉลองตามสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (2017) และเตรียมจิตใจด้วยการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ดำเนินชีวิต "ศิษย์พระคริสต์" โดยเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ เหมือนกับบรรดามิชชันนารีในการประกาศความรักของพระคริสตเจ้าไปสู่บุคคลอื่นรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ ไปวัดทุกวันอาทิตย์ สวดภาวนา รับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก และทำกิจเมตตา

          นอกจากนี้เพื่อร่วมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม สังฆมณฑลราชบุรีได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการแพร่ธรรม (ต.ค.61-ต.ค62) โดยเชิญชวนให้คริสตชนคาทอลิกในเขตสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาคำสอนและดำเนินชีวิตจิตธรรมฑูต เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้าและทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิต เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เจ็บป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไม่รู้ และผู้ถูกจองจำ ฯลฯ เป็นต้น

        ดังนั้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม นำโดย คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม เจ้าอาวาสฯ จึงได้ร่วมกันทำกิจเมตตา (เยี่ยมบรรเทาใจผู้ถูกจองจำ) ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี โดยมอบเงินเลี้ยงอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาท และมอบชุดกีฬาจำนวน 26 ชุด มูลค่า 9,100 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาท ให้เยาวชนที่ถูกส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรม และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ฝึกซ้อมในการแข่งขันกีฬาสถานพินิจทั่วประเทศและพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเยาวชนที่มีวินัยในตนเอง และกลับคืนสู่สังคม โดยไม่กระทำผิดซ้ำอีก

       หลังจากเสร็จภารกิจดังกล่าว คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม ได้นำพี่น้องสัตบุรุษไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในบรรยากาศแบบครอบครัววัด ที่ร้านบ้านชมนา เชิงเขาแก่นจันทร์ อ.เมืองราชบุรี และย้ายมาสังสรรค์สนทนากันฉันพี่น้องที่ร้านกาแฟ Thanks. ด้วย