คณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

คณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรีคณะพระเมตตาสังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี
            วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการนำสมาชิกคณะพระเมตตา สังฆมณฑลราชบุรี ทำกิจเมตตาในโอกาสฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และปีแพร่ธรรมพิเศษ สังฆมณฑลราชบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำภารกิจของศูนย์ฝึกฯ และรับมอบเงินจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเยาวชนชายหญิงในศูนย์ฝึกรวม 190 คน

        ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อก้าวออกไปประกาศข่าวดี เล่าเรื่องพระเมตตาของพระเยซูเจ้า แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ และให้กำลังใจ ปลุกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้มีพลังในการกลับตัวกลับใจเป็นคนดี

          โดยจัดกิจกรรมเกมส์สร้างบ้าน ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันรับผิดชอบ และสร้างสรรค์ผลงานกลุ่ม
รวมถึงการจัดให้มีช่วงเวลาของการทำสมาธิจิตภาวนา แสวงหาข้อตั้งใจในการทำความดีเพื่อผู้อื่นด้วยความรัก และร่วมกันขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญสดุดีพระคุณพระเมตตาของพระเป็นเจ้า

          ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมเยาวชนชายหญิงตลอดช่วงเวลาที่ร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.45 -11.45 น. และการกล่าวขอบคุณของตัวแทนเยาวชนชายหญิง จะเห็นได้ชัดว่าเยาวชนมีความร่าเริง กล้าพูดกล้าคิด มีความสุขและความประทับใจอย่างมาก