คณะกรรมการ

เขียนโดย Super User

คณะกรรมการเตรียมฉลอง “350 ปีมิสซังสยาม”
และ 100ปี สมณลิขิต “MAXIMUM ILLUD

    1. บาทหลวงเสนอ        ดำเนินสดวก      ที่ปรึกษา    
    2. ซิสเตอร์มะลิวัลย์      ปรมัตถ์วิโรจน์    ที่ปรึกษา
    3. บาทหลวงวัชศิลป์      กฤษเจริญ        ประธาน
    4. คุณกฤติยา              อุตสาหะ           เลขานุการ
    5. บาทหลวงสุรชาติ      แก้วเสนีย์          กรรมการ
    6. บาทหลวงวิโรจน์       เสียงไพเราะ      กรรมการ    
    7. บาทหลวงประสิทธิ์    รุจิรัตน์              กรรมการ
    8. บาทหลวงปราโมทย์   นิลเพ็ชร           กรรมการ
    9. บาทหลวงสุรพล        นันทพรพิสุทธิ์    กรรมการ
    10. บาทหลวงสุรินทร์     จารย์อุปการะ     กรรมการ
    11. บาทหลวงศิริศักดิ์      ยอแซฟ           กรรมการ
    12. บาทหลวงสมเกียรติ   จูรอด              กรรมการ
    13. บาทหลวงไพศาล      ยอแซฟ           กรรมการ
    14. บาทหลวงปิติศักดิ์     พงศ์จิรพันธุ์       กรรมการ
    15. บาทหลวงชิตพล       แซ่โล้ว            กรรมการ
    16. บาทหลวงชิตชนนท์   แสงประดับ       กรรมการ
    17. คุณจีรศักดิ์               เงินยวง           กรรมการ
    18. คุณพรเสริม             วรรณางกูร        กรรมการ
    19. คุณภูวดล                กลิ่นสวัสดิ์        กรรมการ
    20. คุณศิริลักษณ์           เบญจภุมริน      กรรมการ

::::: หนังสือแต่งตั้ง&บทบาทหน้าที่ :::::