ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

เขียนโดย Super User

ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี
ประชุมคณะนักบวชในเขตสังฆมณฑลราชบุรี

       วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018  ณ ห้องประชุม 2 อาคารราชินีแห่งอัครสาวก เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้เชิญผู้แทนคณะนักบวชที่ทำงานในเขตสังฆมณฑลราชบุรี  มาพบปะพูดคุยและประชุมร่วมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม - ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี”

        การการประชุมวันนี้ พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้มอบนโยบายการทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีในโอกาส “ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี" ปรึกษาหารือเรื่อง "คณะกรรมการเพื่อผู้ถวายตน ในสังฆมณฑลราชบุรี" และศึกษาเอกสาร MAXIMUM ILLUD (สุดยอดพันธกิจที่ยิ่งใหญ่)  และกิจกรรมเดือนตุลาคม 2019  เป็นเดือนแพร่ธรรมพิเศษ ร่วมกัน

         วาระสำคัญได้ปรึกษาหารือกันในวันนี้คือ เรื่องการดำเนินงานตามกฤษฎีกาและการฉลอง 350 ปี มิสซังสยามและฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud  ตุลาคม 2018 – ตุลาคม 2019 และตามสาส์นอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยซึ่งเน้นให้เราฟื้นฟูชีวิตศิษย์พระคริสต์ในระยะเวลา 3 ปี (2017-2019)

        ในปีนี้ สังฆมณฑลราชบุรีขอให้เน้น การใช้ "วิถีชุมชนวัด" เป็นเครื่องมือ ในการอภิบาลคริสสตชนให้เป็นศิษย์พระคริสต์ และเน้นการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นศิษย์ธรรมทูตมากขึ้น โดยเน้นให้การทำงานของคณะสงฆ์ นักบวช วัด โรงเรียน หน่วยงาน องค์กรฆราวาส  ต้องทำงานประกาศข่าวดีและมุ่งไปสู่พี่น้องต่างความเชื่อให้มากขึ้น เช่น พาคนมาวัด เรียกคนกลับมาวัด มาแก้บาป รับศีลให้มากขึ้น ปรับการทำงานของผู้อภิบาล ปรับการเทศน์ เชิญชวน และเปิดโอกาสให้คนมาเรียนคำสอน นำผู้อื่นให้มารู้จักพระเจ้า และนำมาสู่การรับศีลล้างบาป หรือช่วยเหลือคนที่แต่งงานไม่เรียบร้อย  ทำให้ถูกต้อง ช่วยเด็กคาทอลิกให้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนคาทอลิก และเน้นการฟื้นฟูชีวิตครอบครัวให้กลับมามีความเชื่อและชีวิตชีวามากขึ้น